Evliyalar
 
 
A
Abdullah Bin Avn
Abdullah Bin Ebu bekr
Abdullah Bin Hazır
Abdullah Bin Hubeyk
Abdullah Bin Menazil
Abdullah Bin Muhammed
Abdullah Bin Mübarek
Abdullah Bin Zeyd
Abdullah El-Acemi
Abdullah El-Kassar
Abdullah Fahri Baba
Abdullah Hayderi
Abdullah Herati
Abdullah İbni Vehb
Abdullah Menufi
Abdullah Yafii
Abdullah-i Dehlevi
Abdullah-i Ensari 
Abdullah-i İlahi
Abdullah-i İsfehani
Abdullah-i Şemdini
Abdurrahman Arvasi 
Abdurrahman Bin Ali Sekkaf
Abdurrahman Bin Muhammed
Abdurrahman Mağribi
Abdurrahman Tafsunci
Abdurrahman Tagi
Abdülaziz Bekkine
Abdülaziz Debbağ
Abdülaziz Dirini
Abdülbaki Efendi
Abdülehad
Abdülehad Nuri
Abdülehad Serhendi
Abdülgafur Halid-i Müşahidi
Abdülhak-i Dehlevi
Abdülhakim Arvasi 
Abdülhakim Hüseyni
Abdülhalik Goncdüvani
Abdülhamid Bin Necib Nubani
Abdülhamid Şirvani
Abdülhay
Abdülhay Efendi 
Abdülkadir Cezayiri   
Abdülkadir Deştuti   
Abdülkadir Geylani 
Abdülkahir Sühreverdi  
Abdüllatif Kudsii
Abdülmecid Şirvani
Abdülvahid Bin Zey   
Abdülvahid-i Lahori   
Abdülvehhab Mütteki 
Abdülvehhab-ı  Şarani  
Abdürrahim Arvasi   
Abdürrahim-i Merzifoni   
Abdüsselam Bin Mesiş Haseni 
Âdem-i Bennuri  
Adiyy Bin Müsafir  
Ahıskalı Ali Haydar Efendi  
Ahi Evran  
Ahmed Abdülhak Radulevi
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed Berki
Ahmed Bican
Ahmed Bin Alevi
Ahmed Bin Âsım Antaki
Ahmed Bin Ebü'l Havari
Ahmed Bin Hadraveyh 
Ahmed Bin Hanbel
Ahmed Bin Harb
Ahmed Bin İdris
Ahmed Bin Mesruk
Ahmed Bin Musa El-Acil
Ahmed Bin Ömer Zeyla'i
Ahmed Bin Selman En-Necad
Ahmed Bin Üstazül Azam
Ahmed Bin Yahya El-Cela
Ahmed Cüzeyri (Cezerî)
Ahmed Eflaki
Ahmed Es-Senusi
Ahmed Ez-Zahid
Ahmed Gazali
Ahmed Haznevi
Ahmed Hilmi Efendi
Ahmed Hulusi Efendi
Ahmed İbni Kemal
Ahmed Kihtü
Ahmed Kuddusi
Ahmed Kuseyri
Ahmed Mekki Efendi
Ahmed Murşidi Efendi
Ahmed Nahlavi
Ahmed Namiki Cami
Ahmed Necibi
Ahmed Rıfai
Ahmed Said-i Faruki
Ahmed Satiha
Ahmed Sayyad
Ahmed Siyahi
Ahmed Şemseddin Marmaravi
Ahmed Şeybani
Ahmed Yekdest Cüryani
Ahmed Yesevi
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi
Ahmed-i Bedevi
Ahmed-i Ticani
Ahmed-i Zerruk
Ahmedü Bamba
Ahnef Bin Kays
Akbıyık Sultan
Akşemseddin
Alaeddin Âbizi
Alaeddin Ali Fenari
Alaeddin Arabi Efendi
Alaeddin Goncduvani
Alaeddin Konevi
Alaeddin-i Attar
Alaeddin-i Sabir
Alaüddevle Semnani
Alevi Bin Ali
Alevi Bin Muhammed
Alevi Bin Üstaz-ül Azam
Ali Bin Emrullah
Ali Bin Heyti
Ali Bin Meymun Mağribi
Ali Bin Mustafa Ömeri
Ali Bin Muvaffak
Ali Bin Şihab
Ali Dede Bosnevi
Ali El-Hariri
Ali Hadi (10.İmam)
Ali Hafız
Ali Havas Berlisi
Ali Mütteki El-Hindi
Ali Müzeyyen
Ali Osman Efendi
Ali Ramıtenii
Ali Rıza (8.İmam)
Ali Rıza Acara
Ali Semerkandi
Ali Sincari
Alkame Bin Kays
Alvan Hamevi
Ameş
Amir Bin Abdullah
Amr Bin Dinar
Amr Bin Kays El-Mülai
Ankaravi İsmail Rusuhi
Arab-i Feştali El-Mağribi
Ârif-i Dikgerani
Âşık Efendi
Ata Bin Ebu Rebah
Ata Bin Meysere El-Horasani
Ata Bin Yesar
Ata Efendi
Atpazarlı Osman Fadlı Efendi
Ayn-ül Kudat Hemedani
Azeri Hamza Bin Ali
Aziz Mahmut Hudayi
B
Baba Haydar Semerkandî
Bâkıllânî
Bâlî Efendi (Sekrân)
Bâyezîd-İ Bistâmî
Bedî'uddîn Sehârenpûrî
Bediüzzaman Said Nursî
Bedreddîn Serhendî
Behâeddîn Zekeriyyâ
Behâeddînzâde
Behlül-i Dânâ
Bekrî
Bennân El-Hammâl
Beşir Ağa
Beyzâde Efendi
Beyzâde Mustafa Ahıskalı
Bilâl Bin Sa'd
Birgivî
Bişr-İ Hâfî
Bostan Çelebi
Buhârî
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Burhâneddîn Bin Muhammed Eğridirî
C - Ç
Cabbâr Dede
Câfer Bin Ahmed Es-Serrâc
Câfer-i Huldî
Câfer-i Sâdık (6.İmam)
Câfer Bin Süleymân Dâbiî
Câkîr El-Kürdî
Celâleddîn-i Devânî
Celâleddîn-i Hindî 
Celâleddîn-i Rûmî
Celâleddîn Tebrîzî
Celâlzâde Mustafa Çelebi
Celâlzâde Sâlih Çelebi
Cemâleddîn Aksarâyî
Cemâleddîn Ezherî
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî
Cerrâhzâde
Cezûlî
Cüneyd-i Bağdâdî 
Çandarlı Kara Halil Hayreddîn
Çelebi Halîfe
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Çırağ-ı Dehli
D
Dârendeli M. Hilmi Efendi
Dârendeli Ömer Rızâî
Dâvûd-i İskenderî
Dâvûd-i Tâî
Dediği Sultan
Dehhâk Bin Müzâhim
Deryâ Ali Baba
Destîne Hâtun
Dimitrofçalı Muslihuddîn Efendi
E
Ebdal Kumral
Ebnâsî
Ebu Abdullah El-Basrî
Ebu Abdullah El-Kureşî
Ebu Abdullah Merrakûşî
Ebu Abdullah-i Rodbârî
Ebu Abdullah-i Turuğbâdî
Ebu Ahmed Ebdâl Çeştî
Ebu Alevi
Ebu Ali Dekkâk
Ebu Ali Fârmedî
Ebu Ali Rodbârî
Ebu Ali Sekafî
Ebu Amr Ez-Zücâcî
Ebu Bekr Ayderûs
Ebu Bekr El-Betâihî
Ebu Bekr-İ Ebherî
Ebu Bekr Bin Ebu Vefâ
Ebu Bekr Kettânî
Ebu Bekr Bin Sâlim Ayderûs
Ebu Bekr Es-Sekkâf
Ebu Bekr Eş-Şelî
Ebu Bekr Tamistânî
Ebu Bekr Vâsıtî
Ebu Bekr Verrâk
Ebu Bekr Ya'fûrî
Ebu Câfer Haddâd El-Kebîr
Ebu Câfer El-Meczûm
Ebu Hafs Haddâd En-Nişâbûrî
Ebu Hamza Bağdâdî
Ebu Hamza Horasânî
Ebu İshâk İbrâhim Bin Müvelled
Ebu İshâk-i Şîrâzî
Ebu Midyen Mağribî
Ebu Muhammed El-Basrî
Ebu Muhammed Cerîrî
Ebu Muhammed Râzî
Ebu Muhammed Talhâ Bin Îsâ
Ebu Müslim Havlânî
Ebu Osman Hîrî
Ebu Osman Mağribî
Ebu Saîd Ebü'l-Hayr
Ebu Saîd-İ Fârûkî
Ebu Saîd-İ Harrâz
Ebu Saîd Kaylavî
Ebu Süleymân Dârânî
Ebu Türâb-i Nahşebî
Ebu Ubeyd El-Busrî
Ebu Yâkûb Nehrecûrî
Ebu Ya'zî Magribî
Ebü'l-Abbâs El-Basîr
Ebü'l-Abbâs El-Gamrî
Ebü'l-Abbâs El-Harrâr
Ebü'l-Abbâs El-Mülessem
Ebü'l-Abbâs-i Mürsî
Ebü'l-Abbâs Müstegânimî
Ebü'l-Abbâs Sebtî
Ebü'l-Abbâs Seyyârî
Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
Ebü'l-Fadl Ahmedî
Ebü'l-Hasan Bekrî
Ebü'l-Hasan-i Eş'arî
Ebü'l-Hasan-i Harkânî
Ebü'l-Hasan Kûsî
Ebü'l-Hasan-i Şâzilî
Ebü'l-Hayr El-Akta
Ebü'l-Hayr Fârûkî
Ebü'l-Hüseyin Nûrî
Ebüssü'ûd Ebü'l-Aşâir El-Bâzinî
Ebüssüûd Efendi
Edebâlî (Üdebâlî)
El Yuneyni 
Emânullah Lâhorî
Emîr Ahmed-İ Buhârî
Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi
Emîr Hayâlî Çelebi
Emîr Hüsrev Dehlevî
Emîr Sultan
Es'ad Efendi
Es'ad İleri Hoca
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî
Evzâî
Eyyûb-i Sahtiyânî
F
Fahreddîn-i Acemî
Fahreddîn-i Râzî
Fahr-Ül-Fârisî
Fakîrullah
Fâtıma Binti Müsennâ
Fehim-i Arvâsî
Ferîdüddîn-i Attâr
Ferîdüddîn Genc-i Şeker
Feth-i Mûsulî
Fethullah-i Verkânisî
Feyzullah Efendi
Fudayl Bin İyâd
G
Gamrî
Garip Hâfız
Gavsî Ahmed Dede
Gavs-Ül-Memdûh
Gazâlî
Geredeli Abdullah Efendi
Geyikli Baba
Gulâm Muhammed Ma'sûm
H
Habîb-i Acemî
Hâce Hasan Attâr
Hâce Mevdûd Çeştî
Hâce Osman Hârûnî
Hacı Abdullah Efendi
Hacı Bayram-i Velî
Hacı Bektâş-i Velî
Hacı Hıdır Efgân
Hacı Muhammed Sâmî Efendi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
Hacı Yusuf El Bidlisi Es Saruhani
Hacım Sultan 
Hâdimî 
Hadimül Fukara Abdullah Baba
Hakîm Senâî
Hakîm Süleymân Ata
Hakîm-i Tirmizî
Halîfe Kızılayak
Halîmî Çelebi
Hallâc-i Mansûr
Hamdûn-i Kassâr
Hamîdüddîn Nâgûrî
Hammâd Bin Müslim Debbâs
Hâris El-Muhâsibî
Hasan Adlî Efendi
Hasan Bin Ali Askerî
Hasan-i Basrî
Hasan Can
Hasan Hilmi Efendi
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hasan Sezâî
Hâtim-i Esam
Hattat Hâfız Osman Efendi
Hayât Bin Kays El-Harrânî
Hıfnî (Hafnâvî)
Hızır Çelebi (Hızır Bey)
Hoca Sâdeddîn Efendi
Hocazâde
Huzeyfetü'l-Mer'âşî

Evliyalar bölümünün hazırlanmasında bir zamanlar Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan "Evliyalar Ansiklopedisi" esas alınmış,  yeni bölümler eklenmiş, eserin külliyatından dolayı eserin tamamı alınmamış  ve bazı kısaltmalara gidilmiştir. Emeği geçenlerden Allah c.c. razı olsun.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
  Bugün 1 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol